Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, paper que es modifica el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (BOE del 09/11/2018)

Modifica l’art. 29 i afegeix un apartat 25 a l’article 45.ib) del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i forma que -d’una banda- es determina que, quan es tracti d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà…

LLEI ORGÀNICA 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per a traslladar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme, i abordar qüestions d’índole internacional. (BOE del 02/21/2019)

Entrada en vigor: 03/13/2019 Incorpora al derecho español la Directiva 2014/57 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la Directiva 2017/541 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha…