Skip to main content

Àrea jurídica

A García Castro Asesores li oferim un assessorament legal en totes les àrees jurídiques, fent especial esment en dret civil, laboral, tributari i administratiu, en les quals estem especialitzats.

DRET CIVIL

 • Separacions i Divorcis
 • Parelles de fet
 • Herències i Donacions
 • Reclamació de legítimes
 • Expedients d’incapacitació
 • Accidents de trànsit
 • Desnonaments
 • Reclamacions de quantitat
 • Procediments de Propietat Horitzontal

DRET LABORAL

 • Reclamacions prèvies davant els diferents organismes públics
 • Actes de conciliació
 • Acomiadaments
 • Reclamacions de quantitat
 • Reconeixements de drets
 • Prestacions
 • Accidents laborals

DRET TRIBUTÀRI

Assessorament fiscal i declaracions tributàries:

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Patrimoni.
 • Mòduls.
 • Estimació Directa.
 • Impost sobre el valor afegit (IVA).
 • Impost de Transmissions.
 • Impost de Successions.
 • Assessorament i assistència en inspeccions o revisions tributàries

DRET ADMINISTRATIU

 • Tot tipus de procediments administratius, ja siguin en fase administrativa o judicial

DRET MERCANTIL

 • Constitució de Societats

DRET PENAL

 • Defensa de tot tipus de delictes i faltes