Skip to main content

La proliferació dels cotxes elèctrics en aquests darrers anys és evident, i que aquests cada vegada suposaran un percentatge més gran al nostre parc de vehicles, també. Les polítiques de promoció i la conscienciació més gran dels consumidors que aquests cotxes contribueixen a la sostenibilitat del planeta ens condueixen a pensar en un futur en què els cotxes elèctrics seran els protagonistes de les nostres carreteres.

L´ús d´un cotxe elèctric està supeditat a uns punts segurs de recàrrega. De moment, i davant de la falta d’una xarxa suficient a peu de carrer, el cotxe elèctric requereix disposar d’un garatge dotat d’una presa de corrent per carregar les bateries durant la nit.

Aquests punts de recàrrega des d’un punt de vista jurídic, i conforme al Codi Civil Català, es poden instal·lar de dues maneres diferents, fins i tot si l’actuació suposa la modificació del títol de constitució i dels estatuts:

 

  • Des de la Comunitat de Propietaris: La instal·lació amb caràcter comunitari en virtut d’acord adoptat al si d’una Junta de Propietaris, a fi de dotar l’aparcament de preses o de la infraestructura perquè els veïns que ho desitgin col·loquin la seva presa de connexió amb un comptador mesurador individual que mesuri el consum d’electricitat per a la posterior repercussió del seu consum al propietari, i el cost d’aquesta instal·lació suportat per la Comunitat. L’acord ha d’estar aprovat en Junta per majoria simple dels propietaris que han participat a cada votació, que ha de representar, alhora, la majoria simple del total de les quotes de participació;

 

  • Des d’un propietari individual, i per a la instal·lació d’un punt de recàrrega individual: mitjançant la tramesa a la presidència o a l’administració de projecte tècnic amb trenta dies d’antelació a l’inici de l’obra i la certificació tècnica corresponent una vegada finalitzada la instal·lació. Dins aquest termini la Comunitat pot proposar una alternativa raonable i més adequada als seus interessos generals. Si la instal·lació alternativa no es fa efectiva en el termini de dos mesos, el propietari interessat pot executar la instal·lació que havia projectat inicialment; sent en aquest cas el cost suportat pel propietari individual.

Per tant, el legislador català amb la seva reforma Llei 5/2015 de 13 de maig, davant la novetat de la implantació d’aquests vehicles, disciplina el tràmit d’instal·lació quant a la mecànica de la sol·licitud a seguir i els documents que cal aportar la petició, podent la Comunitat proposar una fórmula alternativa si als interessos de la Comunitat li convé aquesta, encara que corrent de compte de la Comunitat la instal·lació, per a la qual cosa disposa un termini de dos mesos.