Skip to main content

Modifica l’art. 29 i afegeix un apartat 25 a l’article 45.ib) del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i forma que -d’una banda- es determina que, quan es tracti d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà subjecte passiu de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats -per l’atorgament de documents notarials- al prestador.

D’altra banda, s’eximeixen de l’impost les escriptures de préstec amb garantia hipotecària que el prestatari sigui alguna de les persones o entitats incloses en la lletra A) de l’art.45.I, que són: l’Estat i les administracions públiques territorials i institucionals i els seus establiments de beneficència, cultura, Seguretat Social, docents o de finalitats científiques; les entitats sense finalitats lucratives a què es refereix article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, que s’acullin al règim fiscal especial en la forma que preveu l’article 14 de la citada Llei; les caixes d’estalvi i les fundacions bancàries, per les adquisicions directament destinades a la seva obra social .; d) l’Església Catòlica i les esglésies, confessions i comunitats religioses que tinguin subscrits acords de cooperació amb l’Estat espanyol; l’Institut d’Espanya i les Reals Acadèmies integrades en aquest, així com les institucions de les comunitats autònomes que tinguin finalitats anàlogues als de la Real Acadèmia Espanyola; els partits polítics amb representació parlamentària; la Creu Roja Espanyola i l’Organització Nacional de Cecs Espanyols; i l’Obra Piula dels Sants Llocs.

Aquestes modificacions s’aplicaran als fets imposables reportats a partir de l’entrada en vigor de la norma.

També es modifica l’article 15 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, amb efectes a períodes impositius posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta disposició, per a establir que no serà una despesa deduïble en aquest impost el deute tributari de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i actes jurídics Documentats, modalitat actes jurídics documentats, documents notarials, quan derivin d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària.