Skip to main content

Entrada en vigor. 19/12/2018.

Modifica els arts. 4.2; 5 e); 9; 10; 16.4; 18.1; 19; 20.1 i 2; 25.7; 36 de la LAU. També els arts. 9.1 f); 10.1 b); 17.12 de la LPH; els arts. 441 (addicionant un apartat 1 ter); 549.4; i 686.1 LEC; així com l’art. 63.2; 72.4; 74 (addicionant un apartat 6) i un nou apartat 152 a la Sr. Adicional 16a de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals; i la Llei del ITP i AJD, addicionant un apartat 26 a l’art. 45.I.B

Quant als arrendaments, la norma afecta als contractes que se signin a partir de la seva entrada en vigor. Els contractes vigents a la seva entrada en vigor es poden adaptar si així ho acorden i no resulta contrari a la llei. Quant a la durada, sense perjudici que serà lliurement pactada, si la destinació primordial de l’habitatge és satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, el termini mínim de durada del contracte serà de fins a 5 anys. Si l’arrendador és una persona jurídica el termini mínim serà de fins a 7 anys. Acabat el termini indicat, hi haurà una pròrroga de 3 anys.

Quant a les despeses de formalització del contracte, si l’arrendador és una persona jurídica, les despeses seran a càrrec de l’arrendador; excepte els serveis contractats per iniciativa directa de l’arrendatari.

Sobre la fiança i garanties addicionals: Si la destinació de l’habitatge és satisfer la necessitat primordial d’habitatge de l’arrendatari la fiança consistirà en una quantitat equivalent a 1 mes de renda. Durant els 5 primers anys de durada del contracte (o durant els 7 primers anys, si l’arrendador fos persona jurídica), la fiança no haurà d’actualitzar-se; però cada vegada que l’arrendament es prorrogui, l’arrendador li pot exigir que la fiança s’actualitzi fins a fer-se igual a una mensualitat de la renda que estigui vigent en aquest moment.

Es podrà pactar qualsevol altre tipus de garantia addicional, però el valor d’aquesta garantia addicional no podrà excedir de 2 mesos de renda.

El Reial decret llei estableix una exempció de pagament del ITP corresponent al contracte d’arrendament que fins ara calia pagar l’arrendatari.

En els desnonaments per impagament del lloguer o finalització del termini del contracte, el Jutjat que faci el requeriment de pagament informarà el demandat de la possibilitat que acudeixi als Serveis Socials per a comunicar la seva situació de vulnerabilitat. Si aquests aprecien la vulnerabilitat, han de comunicar-ho al jutjat, que suspendrà el procediment com a màxim d’1 mes (o 2 mesos, si qui va presentar la demanda és una persona jurídica). Una vegada adoptades les mesures (o transcorregut el termini) aixecarà la suspensió i continuarà el procediment judicial.