Skip to main content

Entrada en vigor: 06/03/2019

Modifica la LAU (arts. 4.2; 5 e), 7, 9; 10; 13, 14; 16.4; 18.1; 19; 20.1, 2; 25.7; 36, Sr. Add. 3a; la LPH (arts. 9.1, f); 10.1 b); 17), la LEC (arts. 249,1; 440.3 i 4, 441.5; 549.4; 686.1), el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (arts. 63,2; 72,4; 74); el text refós de la Llei del ITP i AJD (art.45.I B)

No afecta als contractes d’arrendament d’habitatge anteriors a la seva entrada en vigor, sense perjudici que les parts puguin adaptar-se si així ho acorden i no resulta contrari a la llei.

Cal destacar: quant a la durada dels contractes i sense perjudici del seu lliurement pactada, si la destinació primordial de l’habitatge és la de satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, el termini mínim de durada del contracte, obligatori per a a l’arrendador, serà de fins a 5 anys. Si l’arrendador és una persona jurídica el termini mínim serà de fins a 7 anys.

Si hi ha un tercer que adquireix l’habitatge llogat, el contracte de lloguer haurà de ser respectat durant tot el període de durada mínima (de fins a 5 o 7 anys, segons el cas)
Si l’arrendador és una persona jurídica, les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte seran sempre a càrrec de l’arrendador.

No estableix límits al preu del lloguer dels habitatges, però es crea el sistema estatal d’índexs de referència del preu de lloguer d’habitatge. Seran les CC.AA les que, en els seus respectius àmbits territorials, podran definir el seu propi índex de referència.

Preveu la modificació legal perquè els Ajuntaments puguin bonificar (en fins a un 95%) la quota íntegra de l’IBI dels habitatges destinats a lloguer amb renda limitada per una norma jurídica i incorpora l’exempció de pagament del ITP corresponent al contracte d’arrendament d’habitatge quina destinació primordial sigui el de satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari.

En els judicis de desnonament (per impagament del lloguer o finalització del termini contractual o legal), el Jutjat comunicarà -d’ofici– l’existència del procediment als serveis socials, als efectes que es pugui apreciar la possible situació de vulnerabilitat del demandat. Si els serveis socials confirmessin aquesta vulnerabilitat social i / o econòmica, es notificarà a l’òrgan judicial immediatament. Rebuda la comunicació, se suspendrà el procés fins que s’adoptin les mesures que els serveis socials considerin oportunes durant un termini màxim de suspensió d’1 mes, o de 3 mesos si el demandant és una persona jurídica. Una vegada adoptades les mesures o transcorregut el termini s’aixecarà la suspensió i continuarà el procediment pels seus tràmits.

La citació segons el parer de desnonament a l’arrendatari haurà d’indicar -entre altres circumstàncies- la data i hora exactes en què procedirà fer el llançament.