Skip to main content

La CAE en comunitats de propietaris és una obligació si tenen contractats treballadors i empreses (contractistes).

Ja sigui de forma esporàdica, com la realització d’obres o de forma permanent, les comunitats de propietaris estan obligades a complir la normativa en prevenció de riscos laborals i de coordinació d’activitats empresarials, des que es converteixen en “empresari titular” del centre de treball.

Les Comunitats de Propietaris estan subjectes, en diferents casuístiques, a la normativa preventiva que actua sobre totes elles (cap n’està exempta):

  1. Comunitat de Propietaris amb Treballadors Assalariats (jardiners, socorristes, personal de manteniment, etc.): La Comunitat de Propietaris s’equipara a una empresa més i amb això, haurà de complir, principalment, amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, el seu reglament desenvolupador Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, així com amb el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials.
  2. Comunitat de Propietaris sense Treballadors Assalariats, però amb serveis externalitzats (realització de tasques de manteniment, neteja, reparació d’ascensors, treballs de jardineria, etc.): La Comunitat de Propietaris, com a titular del centre de treball, haurà d’assumir la coordinació d’activitats empresarials i informar dels riscos, mesures preventives i mesures d’emergència a totes les empreses i treballadors autònoms que contracti. Amb això, haurà de complir, principalment, amb el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials.
  3. Comunitat de Propietaris que no tingui Treballadors Assalariats, ni contracti serveis externs però que en el seu centre de treball sigui objecte d’obra amb la finalitat de reparar desperfectes, millorar o mantenir elements comuns de l’edificació: La Comunitat de Propietaris estarà subjecta al compliment normatiu en matèria de prevenció de riscos laborals, ja sigui per haver contractat una empresa per realitzar aquesta obra o per la contractació de treballadors autònoms per a l’execució del projecte d’obra. En l’execució de l’obra, la Comunitat de Propietaris actuarà com a promotor o promotor-contractista. En tal cas, la Comunitat de Propietaris haurà de complir, principalment, amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció, així com amb el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials.

Els deures de la Comunitat de Propietaris en matèria CAE De manera prèvia a l’inici dels treballs la comunitat de propietaris:

1. Haurà d’informar les empreses concurrents dels riscos del centre de treball, mesures de protecció i actuació en cas d’emergència. Alhora, rebrà de les empreses contractistes la informació dels riscos propis de la seva activitat i actuació preventiva a aplicar.

2. Tindrà l’obligació d’avaluar els riscs derivats de la concurrència d’empreses. Comunicarà aquesta informació a totes les empreses concurrents implicades.

3. Exigirà a les empreses contractistes i subcontractis tes que li acreditin per escrit que han realitzat, per a les obres i els serveis contractats, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, exigirà a aquestes empreses que li acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte dels treballadors que hagin de prestar els serveis al centre de treball. Les acreditacions previstes en els paràgrafs anteriors han de ser exigides per l’empresa contractista, per lliurar-la a la comunitat de propietaris, quan subcontractés amb una altra empresa la realització de part de l’obra o servei.

Durant l’execució dels treballs la comunitat de propietaris: 

1. Tindrà l’obligació d’informar dels accidents ocorreguts a les seves instal·lacions i de qualsevol situació d’emergència, així com dels nous riscos generats, quan hi hagi modificacions en els treballs durant la seva execució,

2. Haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses contractistes o subcontractistes d’obres i serveis corresponents a la seva pròpia activitat i que es desenvolupin al seu propi centre de treball. Les Comunitats de Propietaris són reconegudes per la jurisprudència com a centres de treball i per això, tenen les mateixes obligacions en matèria preventiva que les empreses; totes dues són considerades persones jurídiques i, per tant, els preceptes legals vinculats a aquesta matèria són de compliment obligat. En conseqüència, el seu incompliment portarà sancions administratives, civils i/o penals que poden arribar al president de la Comunitat de Propietaris, Administrador o secretari de la mateixa.

 

 

 

Leave a Reply