Skip to main content

De 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

L’objecte del Reial decret llei és adoptar una mesura en l’àmbit laboral que limiti al màxim la mobilitat de les persones a fi de controlar la propagació de l’COVID-19 i evitar que l’acumulació de pacients a les UCI porti a la seva saturació. Per a això s’articula un permís obligatori retribuït per a les persones treballadores de serveis no essencials.

En l’Annex I s’enumeren els sectors d’activitat a les persones treballadores s’exclou del gaudi obligatori del permís es justifiquen per estrictes raons de necessitat.

A continuació, destaquem els aspectes més importants:

 

Àmbit subjectiu d’aplicació

Totes les persones treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats de el sector públic o privat i l’activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració d’estat d’alarma

Excepcions:

 1. Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats com essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei.
 2. Les persones treballadores que prestin serveis en les divisions o en les línies de producció l’activitat es correspongui amb els sectors qualificats com essencials en l’annex d’aquest Reial decret llei.
 3. Les persones treballadores contractades per aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió i aquelles a les quals els sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència del permís previst aquest Reial decret -llei.
 4. Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o el contracte estigui suspès per altres causes legalment previstes.
 5. Les persones treballadores que puguin seguir exercint la seva activitat amb normalitat mitjançant teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

 

Permís obligatori retribuït recuperable

Les persones treballadores que es trobin dins de l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos. Conservant el dret a la retribució que els hagués correspost si haguessin estant prestant els seus serveis (salari base i complements).

Recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït

 1. Les hores de treball podran recuperar-se des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.
 2. Aquesta recuperació ha de negociar-se en un període de consultes obert a l’efecte entre l’empresa i la representació legal de les persones treballadores, que tindrà una durada màxima de set dies.
 3. Si no aconseguir-se acord durant aquest període de consultes, l’empresa notificarà a les persones treballadores i a la comissió representativa, en el termini de set dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant la aplicació de el present permís.
 4. La recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos a la llei i en el conveni col·lectiu, ni l’establiment d’un termini de preavís inferior a 5 dies (art. 34.2 ET), ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació. Es respectaran els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legal i convencionalment.

 

Activitat mínima indispensable

Les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable regulat poden establir el nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i aquest mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

 

Garanties per a la represa de l’activitat empresarial

En els casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l’activitat, les persones treballadores incloses en l’àmbit subjectiu podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

 

Serveis essencials en l’Administració de justícia

Els jutges, fiscals, lletrats de l’Administració de Justícia i altre personal al servei de la mateixa seguiran atenent les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020.

Activitats a les quals no es de aplicación el Permís obligatori retribuït recuperable (Annex I)

 1. Les que Realicó les activitats que té lloc continuar desenvolupant a l’empara de el Reial Decret 463/2020, i de la normativa aprovada per l’autoritat competent i les autoritats competents delegades.
 2. Les que treballen en la cadena d’Abastament del Mercat i en el funcionament dels serveis dels Centres de producció de bé i serveis de primera Necessitat, incloent aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut, permitent la distribució dels mateixos des de l’origen Fins al destí final.
 3. Les que presten serveis en les activitats d’hostaleria i restauració que presten serveis de lliurament a domicili.
 4. Les que presten serveis en la cadena de producció i distribució de bé, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, Equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials necessaris per a la prestació de serveis sanitaris.
 5. Aquelles imprescindibles per al manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera que oferia els subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials.
 6. Les que realitzen els serveis de transport tant de persones com de mercaderies, que es continuen desenvolupant des de la declaració de l’estat d’alarma, així com d’aquelles que té lloc assegurar el manteniment dels mitjans empleats per ells.
 7. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d’incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Així mateix, les que treballen en les empreses de seguretat privada que presten serveis de transport de seguretat, de resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i aquells que sigui necessari utilitzar per a l’exercici de serveis de seguretat en garantia dels serveis essencials i l’abastament a la població.
 8. Les indispensables que donen suport al manteniment del material i equips de les forces armades.
 9. Les dels centres, serveis i establiments sanitaris, així com a les persones que atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats a l’COVID -19, els estabularis a ells associats, el manteniment dels serveis mínims de les instal·lacions a ells associats i les empreses subministradores de productes necessaris per a aquesta investigació, i les persones que treballen en serveis funeraris i altres activitats connexes.
 10. Les dels centres, serveis i establiments d’atenció sanitària a animals.
 11. Les que presten serveis en punts de venda de premsa i en mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.
 12. Les d’empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d’assegurances i d’inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables, i les activitats pròpies de les infraestructures de pagaments i dels mercats financers.
 13. Les d’empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament, especialment aquells que resultin imprescindibles per a l’adequada prestació dels serveis públics, així com el funcionament de la feina no presencial dels empleats públics.
 14. Les que presten serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.
 15. Les que treballen com a advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses pel Reial Decret 463/2020, i d’aquesta manera, compleixin amb els serveis essencials fixats consensuada-ment pel Ministeri de Justícia, Consell General de Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat i les comunitats autònomes amb competències en la matèria (Resolució de Secretari d’Estat de Justícia de data 14 de març de 2020).
 16. Les que presten serveis en despatxos i assessories legals, gestories administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.
 17. Les que presten serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.
 18. Les que prestin serveis de neteja, manteniment, reparació d’avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, així com de residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos, recollida i tractament d’aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i transport i retirada de subproductes o en qualsevol de les entitats pertanyents al Sector Públic (art. 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector públic)
 19. Les que treballin en els Centres d’Acollida a Refugiats i en els Centres d’Estada Temporal d’Immigrants i a les entitats públiques de gestió privada subvencionades per la Secretaria d’Estat de Migracions i que operen en el marc de la Protecció Internacional i de l’Atenció humanitària.
 20. Les que treballen en activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d’aigua.
 21. Les que siguin indispensables per a la provisió de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.
 22. Les de l’operador designat per l’Estat per a prestar el servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament només als efectes de garantir l’esmentat servei postal universal.
 23. Les que presten serveis en aquells sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner (transitaris) i, en general, totes aquelles que participen en els corredors sanitaris.
 24. Les que treballen en la distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.
 25. Qualssevol altres que prestin serveis que hagin estat considerats essencials.