Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE del 18 de desembre de 2018)

Entrada en vigor. 19/12/2018. Modifica els arts. 4.2; 5 e); 9; 10; 16.4; 18.1; 19; 20.1 i 2; 25.7; 36 de la LAU. També els arts. 9.1 f); 10.1 b); 17.12 de la LPH; els arts. 441 (addicionant un apartat 1 ter); 549.4; i 686.1 LEC; així com l’art. 63.2; 72.4; 74 (addicionant un apartat 6) i un nou apartat 152…

Details

Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

El Congrés dels Diputats, en la seva sessió extraordinària celebrada el 22 de gener de 2019, ha acordat no convalidar el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. En conseqüència, aquesta norma va quedar derogada des de la data de publicació de l’acord de derogació en…

Details

LLEI ORGÀNICA 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per a traslladar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme, i abordar qüestions d’índole internacional. (BOE del 02/21/2019)

Entrada en vigor: 03/13/2019 Incorpora al derecho español la Directiva 2014/57 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la Directiva 2017/541 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha…

Details