Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE del 05/03/2019)

Entrada en vigor: 06/03/2019 Modifica la LAU (arts. 4.2; 5 e), 7, 9; 10; 13, 14; 16.4; 18.1; 19; 20.1, 2; 25.7; 36, Sr. Add. 3a; la LPH (arts. 9.1, f); 10.1 b); 17), la LEC (arts. 249,1; 440.3 i 4, 441.5; 549.4; 686.1), el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5…

Details

Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, paper que es modifica el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (BOE del 09/11/2018)

Modifica l’art. 29 i afegeix un apartat 25 a l’article 45.ib) del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i forma que -d’una banda- es determina que, quan es tracti d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà…

Details

Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE del 18 de desembre de 2018)

Entrada en vigor. 19/12/2018. Modifica els arts. 4.2; 5 e); 9; 10; 16.4; 18.1; 19; 20.1 i 2; 25.7; 36 de la LAU. També els arts. 9.1 f); 10.1 b); 17.12 de la LPH; els arts. 441 (addicionant un apartat 1 ter); 549.4; i 686.1 LEC; així com l’art. 63.2; 72.4; 74 (addicionant un apartat 6) i un nou apartat 152…

Details

Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer

El Congrés dels Diputats, en la seva sessió extraordinària celebrada el 22 de gener de 2019, ha acordat no convalidar el Reial decret llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. En conseqüència, aquesta norma va quedar derogada des de la data de publicació de l’acord de derogació en…

Details

LLEI ORGÀNICA 1/2019, de 20 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per a traslladar Directives de la Unió Europea en els àmbits financer i de terrorisme, i abordar qüestions d’índole internacional. (BOE del 02/21/2019)

Entrada en vigor: 03/13/2019 Incorpora al derecho español la Directiva 2014/57 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la Directiva 2017/541 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha…

Details