Així funcionaran els ERTO fins a final de gener: quines empreses es poden acollir i amb quines ajudes.

S’inclou la llista completa amb els 42 sectors d’activitat que podran mantenir els ERTO de força major i ampliar les seves bonificacions El Govern ha ratificat avui l’acord assolit amb les organitzacions empresarials i sindicals per prorrogar les condicions especials dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al pròxim 31 de gener. Aquestes són…

Details

Reial Decret Llei 10/2020

De 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. L’objecte del Reial decret llei és adoptar una mesura en l’àmbit laboral…

Details

Reial decret llei 9/2020

De 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID-19. Manteniment d’activitat de centres sanitaris i centres d’atenció a persones grans. Art.1 S’entenen com a serveis essencials independentment del seu o el règim de gestió, els centres, serveis i establiments sanitaris, que determini el Ministeri de…

Details

COVID-19: Entra en vigor el Reial Decret de mesures econòmiques contra el coronavirus

AL BOE publica la norma aprovada ahir en el consell de ministres El BOE ha publicat aquest dimecres el Reial decret llei amb mesures extraordinàries per pal·liar l’impacte del coronavirus, que mobilitzarà fins a 200.000 milions d’euros, dels quals 117.000 milions seran de el sector públic. El Reial decret entra en vigor “el mateix dia…

Details

Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball (“RDL 8/2019”), publicat en el BOE el 12 de març, ha regulat de forma expressa, incorporant un nou apartat (9) a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET), l’obligació…

Details

Reial decret llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE del 05/03/2019)

Entrada en vigor: 06/03/2019 Modifica la LAU (arts. 4.2; 5 e), 7, 9; 10; 13, 14; 16.4; 18.1; 19; 20.1, 2; 25.7; 36, Sr. Add. 3a; la LPH (arts. 9.1, f); 10.1 b); 17), la LEC (arts. 249,1; 440.3 i 4, 441.5; 549.4; 686.1), el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5…

Details

Reial decret llei 17/2018, de 8 de novembre, paper que es modifica el Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat per Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre (BOE del 09/11/2018)

Modifica l’art. 29 i afegeix un apartat 25 a l’article 45.ib) del text refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i forma que -d’una banda- es determina que, quan es tracti d’escriptures de préstec amb garantia hipotecària, es considerarà…

Details