Skip to main content

S’ha publicat el Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina que estableix l’article 52 d) de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

Aquesta norma tracta la qüestió de l’acomiadament per causa d’absentisme, que és de gran transcendència perquè obliga a confrontar, d’una banda, el legítim interès de l’empresa a comptar amb la força de treball necessària per al desenvolupament de el projecte empresarial ja no haver de assumir els costos derivats de la seva falta i, de l’altra, el dret de les persones treballadores a no ser penalitzades per circumstàncies personals de les que no són responsables, com són les relacionades amb la malaltia.