REAL DECRETO-LLEI 4/2020 DE 18 DE FEBRER

S’ha publicat el Reial decret llei 4/2020, de 18 de febrer, pel qual es deroga l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència a la feina que estableix l’article 52 d) de el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre. Aquesta norma tracta la qüestió de…