El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març

El Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19, ha establert una sèrie de mesures extraordinàries que afecten els contractes d’arrendament per a ús d’habitatge habitual que es trobin sotmesos a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments…