Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball (“RDL 8/2019”), publicat en el BOE el 12 de març, ha regulat de forma expressa, incorporant un nou apartat (9) a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET), l’obligació…