Skip to main content

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball (“RDL 8/2019”), publicat en el BOE el 12 de març, ha regulat de forma expressa, incorporant un nou apartat (9) a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET), l’obligació de les empreses de registrar diàriament la jornada laboral.
Aquesta nova obligació ve precedida de l’intent, des dels Tribunals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) i els Sindicats, d’impulsar una resposta enfront de les dificultats de control i prova de la realització d’hores extraordinàries.
L’RDL 8/2019 integra aquesta obligació de registre diari de la jornada i entrarà en vigor a partir del dia 12 de maig de 2019.
La regulació estableix que l’empresa garanteixi el registre diari de jornada, incloent l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada empleat. Això suposa que el registre és doble: de l’horari (entrada i sortida) i de la jornada (nombre d’hores), amb el previsible conflicte que generarà el primer d’ells.
Organitzar i documentar el registre de jornada, la qual cosa haurà de realitzar-se mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa (o, de no aconseguir-se, per decisió de l’empresari després d’haver realitzat una consulta prèvia a la representació legal dels treballadors).
Conservar durant 4 anys els citats registres per part de l’empresa, estant a la disposició dels empleats, dels seus representants legals i de la ITSS.
La norma tipifica com a infracció greu l’incompliment en matèria de registre de jornada, amb multes que oscil·len entre els 626 i els 6.250 euros, segons la qualificació del seu grau infractor, mínim, mitjà o màxim i que s’imposen per centre de treball.